Nieuwbouw

Nieuwbouw woningen van plan tot realisatie

Meer nieuwbouw vergunningen in 2015 en 2016.

Na jaren met het uitgeven van minder nieuwbouw vergunningen is de markt in 2015 en 2016 weer gaan groeien.In deeerste acht maandenvan 2015zijn bijna34 duizend vergunningen verleend ofwelruim 75 procent meerin vergelijking metdezelfde periodevan vorig jaar. Op jaarbasis – september 2014 t/maugustus2015 – komt het aantal verleende bouwvergunningen inmiddelsuit op ruim54 duizend. (bron: bouwend Nederland)

Nieuwbouw en EPC normering

Per 1 januari 2015 is de EPC-eis aan de energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie.In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de Tweede Kamer op 19 december toch besloten de epc in 2015 te verlagen naar 0,4. Dat meldt onder meer OmgevingsWeb. Oorspronkelijk had minister Blok gecommuniceerd dat de verlaging niet zou plaatsvinden in verband met het risico op verhoging van de bouwkosten voor projecten.

Naast de verlaging van de epc naar 0,4 is eerder met de Tweede Kamer afgesproken om de minimumeisen voor isolatie aan te scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Per 1 januari 2013 is de eis voor glas (U-waarde) aangescherpt naar HR glas. Op 1 januari 2015 wordt de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd van 3,5 naar 5 m²k/W. De brancheorganisaties verbonden aan het Lenteakkoord hebben in hun brief van 5 maart 2013 verzocht de minimumeis voor de gebouwschil als volgt te differentiëren: voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m²K/W. Uit onderzoek naar de kostenoptimaliteit blijkt een gedifferentieerde Rc-waarde iets gunstiger uit te vallen dan de Rc-waarde van 5 m²k/W. Minister Blok is daarom voornemens deze gedifferentieerde Rc-waarde wel per 1 januari 2015 in te voeren.